Home > Ovdje & Sad > Priprema materijala za...
Priprema materijala za I.N.A.T, 5.2011


U toku 2011. OIA BiH u saradnji sa Robert Bosch Fondacijom je pripremila projekt koji nudi inovativni pristup u povezivanju mladih u BiH i podizanju njihove svijesti o zemlji u kojoj žive i različitostima koje postoje i koje treba poznavati.

Na način prilagođen mladima koristeći moderne informacione tehnologije projekt nudi novu edukacijsku internet aplikaciju putem koje će mladi (srednjoškolska populacija), bez obzira gdje žive u BiH, moći da saznaju nešto više o 7 oblasti koje najčešće nisu sadržajno u dovoljnoj mjeri zastupljene u nastavnim planovima i programima ili su tabui u društvu sa različitim interpretacijama.

Oblasti koje će imati ova internet aplikacija su:
a) kultura i umjetnost BiH,
b) jezici BiH,
c) historija BiH,
d) religije i običaji u BiH,
e) geografija, okoliš i turizam BiH,
f) sport BiH,
g) politika i građanski aktivizam.

Tokom godine su održana 3 radna sastanka (Jahorina 12.-14.03., Banja Luka 09. i 10.04. i Mostar 14. i 15.05.), gdje su odabrani studenti (njih po 3 za svaku oblast) radili na razvoju koncepta internet aplikacije, kao i osmišljavanju pitanja u oblastima za koja su odabrani. U planu je da se internet aplikacija aktivira krajem septembra 2011.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting