Home > Ovdje & Sad > Zasjedanje radne grupe ...
Zasjedanje radne grupe


Zasjedanje radne grupe "Obrazovanje, mladi i IT tehnologije" (10.2009.)

Nakon ljetne pauze Evropski istraživački centar organizuje drugo zasjedanje radnih grupa.

Zasjedanje radne grupe "Obrazovanje, mladi i IT tehnologije" održano je 28.10.2009. godine u 15:00 h u Zgradi Parlamenta BiH. Predsjedavajući sjednice bio je Jan Z. Kulenović, a ispred OIA-e je sudjelovala još i Ena Gotovuša. Tom prilikom analizirano je nekoliko državnih dokumenata među kojima se rasprava posebno odnosila na Strateške pravce razvoja obrazovanja 2008-2015. Osnovne preporuke zasjedanja bile su: 

  • Institucionalni okvir (14 nadležnih ministarstava obrazovanja) nije efikasan i ne pomaže razvoj, realizaciju i monitoring samih strategija;
  • Pitanja forme/suštine jeste zadovoljeno jer u formalnom smislu BiH ima usvojene strateške dokumente i započela je sa kreiranjem potrebnih institucija (npr. Agencija) koje bi trebale biti alati provedbe, no problem je nedostatak i sporost implementacije, stavljanja u puni kapacitet nofoformiranih institucija, nedostatak konkretnih operativnih planova koji će imati precizne indikatore i procedure za monitoring;
  • Prevelika opterećenost obrazovanja politikom, politika ima velik uticaj;
  • Potrebna modernizacija obrazovnog sistema (ulaganja u infrastrukturu, moderne nastavne planove i programe, korištenje novih tehnologija u nastavi i dr.);
  • Potrebna eksterna evaluacija srednjeg obrazovanja i jasno definirana upisna politika za visoko obrazovanje;
  • Pitanje licenciranja, certificiranja i akreditacije te osiguranja kvaliteta pojedinih obrazovnih ustanova (posebno u kontekstu privatnih fakulteta); 
  • Nedovoljno priznato neformalno obrazovanje, nedostatak stnadarda i vrednovanja neformalnog obrazovanja; 
  • Neophodno kreirati kvalifikacioni okvir te osigurati permanentnu saradnju sa isntitucijama koje se bave tržištem rada, politikama i mjerama zapošljavanja;
  • Uraditi reviziju državne strategije za informaciono društvo i prilagoditi novi akcioni plan;
  • Uticati na veću otvorenost tijela nadležnih za obrazovanje posebno u oblastima kreiranja strateških dokumenata, politika, zakona i općenito procesa odlučivanja odnosno veća uključenost u ta tijela javnosti, medija, nevladinog sektora, učenika i studenata.   

 

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting